Νομοθεσία

1. Γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα Α’ Τάξης ΕΠΑΛ (2023-2024)
2. Γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα Β’ Τάξης ΕΠΑΛ (2023-2024)
3. Γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα Γ’ Τάξης ΕΠΑΛ (2023-2024)
4. Καθορισμός διδακτέας-εξεταστέας ύλης των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ’ τάξης των Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και των Π.ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2023-2024

Βιβλία Α’ Τάξης ΕΠΑΛ
Βιβλία Β’ Τάξης ΕΠΑΛ
Βιβλία Γ’ Τάξης ΕΠΑΛ

Οδηγίες μαθημάτων (2023-2024)

ΜΑΘΗΤΕΙΑ
1. Κανονισμός λειτουργίας (ΦΕΚ Β 5953/13-10-2023)

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
1. Χρονοδιάγραμμα εφαρμογής του Συλλογικού προγραμματισμού και της εσωτερικής αξιολόγησης του έργου των σχολικών μονάδων για το σχολικό 2023-2024
2. Σχέδια Δράσεις – Προτάσεις Σχεδιασμού
3. Ανάρτηση Καλών Πρακτικών Σχεδίων Δράσης
4. Ενδεικτικά εργαλεία διερεύνησης των αξόνων και αποτίμησης των δράσεων

1. Λειτουργία Εργαστηριακών Κέντρων – 96004/Δ4/17-6-2015 υπουργική απόφαση (Φ.Ε.Κ. 1318/1-7-2015)

2. Διαχείριση εργαστηριακού εξοπλισμού

3. Μετακίνηση εργαστηριακού εξοπλισμού μεταξύ Εργαστηριακών Κέντρων

4. Συμπληρώσεις – προσθήκες στην Υ.Α. 96004/Δ4/17-06-2015 (Φ.Ε.Κ. 1318/1-7-2015)
– Προσθήκη εργαστηρίου Εργαλειομηχανών CNC
– Θητεία Υπεύθυνων Εργαστηρίων για 2 έτη
– Αναθέσεις μαθημάτων Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων

5. Σε ποιους χώρους διδάσκονται τα Θεωρητικά Μαθήματα όταν οι μαθητές μετακινούνται

6. Διευκρινίσεις σχετικά με τα Εργαστήρια Κατεύθυνσης

7. Τροποποίηση της Φ24α/141494/Δ4/17 (ΦΕΚ 2994 Β΄) απόφασης του Υφυπουργού Παιδείας
– Διδασκαλία θεωρητικών μαθημάτων από Υπεύθυνους Τομέα
– Διδασκαλία θεωρητικών μαθημάτων από Υπεύθυνους Εργαστηρίων

8. ΝΟΜΟΣ 4763. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ. Άρθρο 101. Η περ. α΄ της παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 1566/1985 αντικαθίσταται ως εξής:
α) Κάθε Ε.Κ. διακρίνεται σε τομείς εργαστηρίων. Κάθε τομέας εργαστηρίων περιλαμβάνει τουλάχιστον πέντε (5) εργαστήρια της ίδιας ή γενικότερης κατεύθυνσης. Σε κάθε τομέα ορίζεται ένας υπεύθυνος σύμφωνα με το άρθρο 11.»

9. Δ.Ι.Ε.Κ. Ανάθεση Μαθημάτων (ΦΕΚ 5898/10-10-2023)

Ενδοσχολικός Συντονιστής
Λειτουργία Εκπαιδευτικών Ομίλων –Υπεύθυνοι Εκπαιδευτικών Ομίλων
Παιδαγωγικός Σύμβουλος – Μέντορας